đh đấy nhăm nhăm dễ lên bóng cánh trái. Lên đc rồi thì chuyền bựa cho 2 bố tđ chờ sẵn bên kia. Ý đồ rõ ràng vl