tình hình là cứ vào game là máy em lại bị thế này

Cấu hình máy thì tương đối ổn

Bro nào biết lỗi gì chỉ e với