48% rồi
seeder mà xoá torrent lúc này chắc chúng ta thốn lắm [IMG]http://www.*******/images/smilies/yahoo/lol.gif[/IMG]